จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 164
0 0

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ พร้อมกับการทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed