จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 66
0 0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในตำบลไผ่จำศิล

1. มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ถึง 3 ปี 11 เดือน 12 วัน (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

2. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566

หลักฐานการรับสมัคร

1.สูติบัตร(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.ทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.สำเนาะเบียนบ้านของผู้ปกครอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูสุพัตรา (ต้อย) เบอร์โทร 084-1488028

ครูศรีสุดา (ทราย) เบอร์โทร 065-5873586

ครูเมย์ เบอร์โืทร 098-8219947

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed