วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในการดูแลป้องกันโรค มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันสถานการณ์การติดเชื้อ กำหนดดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยได้ประสาน ขอความอนุเคราะห์ นางสมลักษณ์ กอกุลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบลไผ่จำศีล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

You missed