วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ให้ทราบถึงมาตรการในการดูแลและป้องกันผู้ออกมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งให้ปลอดภัยจากโควิด 19 กำหนดดำเนินกิจกรรมในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และขอความอนุเคราะห์จาก นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยเลือกตั้ง

You missed