จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 52
0 0

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ำฝน วัดในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีลและตำบลใกล้เคียง วัดท่าช้าง วัดวิเศษไชยชาญ วัดราชสกุณา วัดนาค วัดขุมทอง วัดฝาง และวัดม่วง รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่ได้ได้ร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและมีความตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร่วมใจ ลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลาเทศกาลเข้าพรรษา

1.วัดท่าช้าง

2.วัดวิเศษไชยชาญ

4.วัดนาค

5.วัดขุมทอง

6.วัดฝาง

7.วัดม่วง

ติดป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงวันเข้าพรรษา

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed