อบต.ไผ่จำศีล โดยงานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

You missed