เดือน: พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ สำหรับเตรียมสถานที่รวบรวมคะแนนและรับ ส่งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข-9946 อท. เลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจไปใช้สิทธิ ปลอดภัยจากโควิด 19”

วัตถุประสงค์ของการดำ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed