เดือน: มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอ่างทอง ให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล

วันที่ 31 มีนาคม 256…

งานสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์แก่กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

ในวันที่ 25 มีนาคม 2…

งานสวัสดิการและสังคม พากลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ราย เข้าร่วมพิธีมอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาค…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจแกว่งแขน พิชิตโรค”

 ในวันพุธ ที่  9 มีน…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565(กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 9 มีนาคม 25…

You missed