เดือน: มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุน…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การฝึกอบรมการทำซูซิและแซนวิชโบราณ”

ในวันอังคาร ที่ 14 ม…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ” (แอร์บ้าน)

ในวันศุกร์ ที่ 10 มิ…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 มิถุนายน …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

You missed