เดือน: กรกฎาคม 2565

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

งานสวัสดิการและสังคม…

You missed