เดือน: สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed