ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบ…

You missed