หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

You missed