เรื่องล่าสุด

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ สำหรับเตรียมสถานที่รวบรวมคะแนนและรับ ส่งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) 30 เมษายน 2562

You missed