รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ p.png
นางณิตติรส นิยมศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
0896532644
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5.png
นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
0959478351
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5.png
นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0959478351
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนิภาพร เงินวงษ์ นางสาวสรัญญา นุ้ยปรี นางสาวสุภางค์ ปรักมาภรณ์นางสาวปณิธาน
 
ปรักมาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

You missed