ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

งานสวัสดิการและสังคม…

อบต.ไผ่จำศีลร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่จำศีล จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)

You missed