ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

คู่มือการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ กระบวนการยืนยันตัวตนและกระบวนการอุทธรณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (กรณีรับเงินสด)

วันศุกร์ ที่ 10 มีนา…

You missed