ผู้เขียน: งานกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนถังขยะให้กับโรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล

วันที่ 15 พฤศจิกายน …

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับความอนุเคราะห์น้ำหมักชีวภาพจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ฉีดพ่นหมอกควัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

You missed