เดือน: กรกฎาคม 2566

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แทนจากเดิม) สำนักปลัด จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนแห่ จำนวน 1 งาน ตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed