เดือน: ตุลาคม 2566

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

You missed