ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุ…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภ…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำหมักชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2…

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ของศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ…

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่ง นางสาวนิภาพร เงินวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลรำมะสัก

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ…

You missed