ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กขนาด 1.20×2.40 เมตร จำนวน 9 ป้ายและซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย รายละเอียดตามแบบ ผศ.กช.18-2/2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในช่วงสถานการณ์ COVID-19”

วัตถุประสงค์ของการดำ…

You missed