เดือน: เมษายน 2567

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ(สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการรณรงค์ป้องกัน…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2567 (กรณีรับเงินสด)

วันศุกร์ ที่ 5 เมษาย…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแตรวงชาวบ้าน พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed