จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 273
0 0
ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A
O9Social Network
การดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %