นายอิสสระ พลละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0819480239
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา
คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ สกุลทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

You missed