จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 257
0 0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’ ภายใต้นโยบาย 4H คือ

Head ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ

Heart ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง และส่วนรวม

Hand มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Health แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี เตรียมความพร้อมเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ 21

ร่วมกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

”เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การนำผักที่ปลูกมาเป็นปรุงเป็นอาหารรับประทาน เพื่อให้เด็กรู้จักและเข้าใจการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เริ่มจากการปลูกผัก ดูแลผักที่ตนเองปลูก โดยปลูกในกระถางล้อยางรถยนต์ โดยเด็กๆสามารถสนทนาและตอบคำถามผักที่ตนเองรู้จักได้อย่างน้อย 1-2 ชนิด”

และได้จัดทำถังขยะเปียก เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะ นำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed