นางณิตติรส นิยมศิลป
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
0959478351
งานธุรการงานพัฒนารายได้งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน
นายวรัญญู พลายพยัคนางสาวขวัญนภา ปิ่นเพ็ชร์
คนงานทั่วไปเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานเจ้าพนักงานพัสดุ
นางชวนพิศ ลิ้มบุญเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

You missed