เดือน: มีนาคม 2566

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการ จำนวน 1 คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 คน (รายที่ 2) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 3) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 4) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จำนวน 3 คน (รายที่ 1)(กองกรศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง จำนวน 2 คน (รายที่ 2) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 4 คน (รายที่ 2) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง