เดือน: มีนาคม 2566

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.…

You missed