หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5,6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 505 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง 0.00 – 0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 5,960 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงรางน้ำและฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed