หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองรางกุ่ม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านจวน-บ้านไผ่จำศีล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ๐-๐.๕๐ เมตร (ตามสภาพ) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านมะขาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านมะขาม ตำบลไผ่จำศีล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ถนนสายบ้านนายน้อม งามละม้าย ช่วงที่ ๒ ถนนสายเลียบคลองขุนฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕,๖ บ้านคลองขุน-บ้านจวน ตำบลไผ่จำศีล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล

You missed