หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ สำหรับเตรียมสถานที่รวบรวมคะแนนและรับ ส่งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข-9946 อท. เลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed