หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำหมักชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 เมษายน 25…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 กิจกรรม “สุขสำราญ สงกรานต์บ้านเรา”

ในวันศุกร์ ที่  8 เม…

งานสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์แก่กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

ในวันที่ 25 มีนาคม 2…

งานสวัสดิการและสังคม พากลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ราย เข้าร่วมพิธีมอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาค…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจแกว่งแขน พิชิตโรค”

 ในวันพุธ ที่  9 มีน…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านเรือน”

 ในวันอังคาร ที่  8 …

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”

งานสวัสดิการและสังคม…

You missed