หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2…

อบต.ไผ่จำศีลร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่จำศีล จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุน…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุน…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การฝึกอบรมการทำซูซิและแซนวิชโบราณ”

ในวันอังคาร ที่ 14 ม…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ” (แอร์บ้าน)

ในวันศุกร์ ที่ 10 มิ…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำหมักชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค…

You missed