หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันที่ 7 มีนาคม 25…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2567 (กรณีรับเงินสด)

วันพุธ ที่ 10 มกราคม…

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลไผ่จำศีล ครั้งที่1/2566

ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ…

You missed