นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0959478351
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

You missed