เดือน: พฤษภาคม 2565

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำหมักชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2…

บันทึกขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

vอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ของศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ…

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่ง นางสาวนิภาพร เงินวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลรำมะสัก

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ…

You missed