เดือน: มิถุนายน 2566

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

You missed