หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจไปใช้สิทธิ ปลอดภัยจากโควิด 19”

วัตถุประสงค์ของการดำ…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในช่วงสถานการณ์ COVID-19”

วัตถุประสงค์ของการดำ…

You missed