หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ข้อบัญญัติงบประมาณรา…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

งานสวัสดิการและสังคม…

You missed