เรื่องล่าสุด

โครงการงานประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 100 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับ สีดำ สำหรับ เครื่อง Printer ยี่ห้อ Cannon รุ่น PIXMA iX6770 จำนวน 5 ตลับ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ถนนสายเลียบคลองวัดม่วง – สะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนสายมีดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง) ตำบลไผ่จำศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนสายมีดีรีสอร์ท ไปสะพานวัดดง) ตำบลไผ่จำศิล

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ถนนสายเลียบคลองวัดม่วง – สะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศิ

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) ตำบลไผ่จำศิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed