หมวดหมู่: ITA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงลูกรัง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสม จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed