หมวดหมู่: Uncategorized

🎺 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 คน (รายที่ 2) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565) (จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed